2019-04-08

Zadania wspólne i zakresy działania

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują
z jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz z administracją publiczną i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.


2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 obejmuje również realizację zadań z zakresu ochrony ludności.


3. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych rolę nadrzędną pełni ta komórka organizacyjna, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.


4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej rozstrzyga komendant wojewódzki.


5. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej,
przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 •  planowanie i realizacja budżetu komendy wojewódzkiej;
 •  podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 •  sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy wojewódzkiej, analiz, prognoz, ocen,  informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 •  współdziałanie ze strukturami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie wojewódzkiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi PSP;
 •  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksrg;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • współpraca z rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego (opracowanie informacji właściwych merytorycznie do zadań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną);
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta wojewódzkiego funkcji w wojewódzkim zespole zarządzania kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze województwa;
 • realizowanie zadań w zakresie prowadzonych procedur zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z Sekcją Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych;
 • prowadzenie kontroli w podległych komendach miejskich/powiatowych PSP w zakresie merytorycznym dla danej komórki organizacyjnej.

 

 Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy:


1) opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa;
2) opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
3) opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa;
4) zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego, ustalanie potrzeb
w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz umożliwiające współpracę
z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
5) organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości;
6) koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
7) wykonywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka;
8) współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
9) udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
10) planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS);
11) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz ich dokumentowanie i analizowanie;
12) opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do ksrg;
13) koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg oraz prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa;
14) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze województwa;
15) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem systemów łączności jednostek ksrg na obszarze województwa;
16) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii;
17) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa;
18) planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych;
19) koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
20) koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa;
21) koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa;
22) sporządzanie lub opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
23) sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych;
24) analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków ksrg do działań ratowniczych;
25) sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń;
26) analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
27) analiza stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa;
28) prowadzenie prac koordynacyjno-organizacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa;
29) ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa;
30) organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu;
31) organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej;
32) bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych;
33) bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu;
34) bieżące informowanie komendanta wojewódzkiego i rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego
o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze w województwa i postępie akcji ratowniczych;
35) koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa;
36) koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych;
37) współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
38) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/M PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych;
39) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia;
40) organizowanie i koordynowanie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa;
41) informowanie mediów o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze w województwa i postępie akcji ratowniczych (oficer prasowy komendanta wojewódzkiego);
42) opracowanie zasad i planów współpracy podczas działań ratowniczych/operacji o zasięgu ponadwojewódzkim;
43) realizacja zadań w zakresie dotacji dla jednostek OSP:

a. podział limitu środków w oparciu o analizę gotowości operacyjnej,
b. weryfikacja potrzeb zgłaszanych przez komendantów powiatowych (miejskich) PSP,
c. nadzór nad przygotowaniem umów o dofinansowanie;

44) realizacja zadań w zakresie dotacji dla jednostek OSP włączonych do ksrg:

a. podział limitu środków w oparciu o analizę gotowości operacyjnej,
b. nadzór nad procesem wnioskowania o dotację - obsługa Systemu OD OSP;
45) organizowanie wsparcia psychologicznego oraz profilaktyki uzależnień dla strażaków-ratowników ksrg na obszarze województwa.

2. Wydziałem Operacyjnym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

1. Do zakresu działania Wydziału Kadr należy:


1) realizowanie polityki kadrowej komendanta wojewódzkiego;
2) prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych/miejskich i ich zastępców oraz strażaków wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej poza jednostkami organizacyjnymi PSP;
3) przygotowywanie projektów decyzji komendanta wojewódzkiego o powołaniu lub odwołaniu ze stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa; nadzór nad zdawaniem i przyjmowaniem tych stanowisk;
4) rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji komendantów miejskich/powiatowych w zakresie spraw kadrowych;
5) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych;
6) realizowanie zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych, dla których pracodawcą jest komendant wojewódzki, analiza w/w dokumentów z komend miejskich/powiatowych PSP;
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji zawodowych strażaków i pracowników cywilnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia kwalifikowanego;
9) sprawowanie nadzoru nad terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych oraz związanych z wypadkiem w służbie lub pracy i odejściem ze służby;
10) przygotowanie wniosków i decyzji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego;
11) współpraca z Wydziałem Finansów komendy wojewódzkiej w zakresie planowania i realizacji środków na uposażenia i świadczenia strażaków oraz na wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników cywilnych;
12) podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w tym absolwentów szkół PSP;
13) realizacja zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami;
14) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej;
15) organizacja służby przygotowawczej pracowników służby cywilnej;
16) zgłaszanie i wyrejestrowywanie w systemie Płatnik strażaków i pracowników cywilnych.

2. Wydziałem Kadr kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

1. Do zakresu działania Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy:


1) sporządzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
2) przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planów ratowniczego i obronnego województwa;
3) sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń;
4) koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez komendy powiatowe/miejskie PSP oraz rozpatrywanie skarg, zażaleń i wniosków w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych;
5) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.), w odniesieniu do:

a) rozpatrywania zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz raportów o bezpieczeństwie,
b) podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji;
6) współudział w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
7) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
9) dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe;
10) opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa;
11) wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów;
12) prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktażu dla pracowników prowadzących sprawy kontrolno-rozpoznawcze w komendach powiatowych/miejskich PSP;
13) realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
14) współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
15) współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie;
16) inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez komendantów powiatowych/miejskich PSP;
17) nadzór nad realizacją obowiązków organów PSP wynikających z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881, ze zm.);
18) realizacja zadań z zakresu prewencji społecznej oraz współpraca w tym zakresie z rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego.

2. Wydziałem Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy:

1) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez komendanta wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej
i organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
2) monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania PSP oraz ksrg na terenie działania komendy wojewódzkiej;
3) sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania PSP na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
4) organizowanie pracy komendy wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy oraz opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego komendy oraz uzgadnianie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych KP/M PSP;
5) realizowanie zadań dotyczących planowania pracy komendy wojewódzkiej;
6) organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej;
7) inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych;
8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
9) inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
10) planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
11) analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP;
12) koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do komendanta wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
13) koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów kierownictwa wewnętrznego komendy wojewódzkiej;
14) ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta wojewódzkiego oraz zawartych przez niego porozumień;
15) opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania komendy wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP;
16) koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez komendę wojewódzką;
17) obsługa techniczno-biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym komendanta wojewódzkiego;
18) prowadzenie sekretariatu komendanta wojewódzkiego;
19) organizowanie i prowadzenie współpracy z mediami, konferencji prasowych, obsługi prasowej i informacyjnej komendanta wojewódzkiego - rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego;
20) współudział w opracowywaniu zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej oraz komendantów powiatowych/miejskich PSP z obszaru województwa;
21) prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
22) udzielanie pomocy fachowej pracownikom komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
23) prowadzenie spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej w komendzie wojewódzkiej;
24) nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej;
25) prowadzenie kancelarii ogólnej.

2. Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

1. Do zakresu działania Wydziału Finansów należy:


1) przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych komendy wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
2) prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
4) prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy wojewódzkiej,
b) przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
d) obsłudze kasowej,
e) prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;

5) dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych w zakresie komórki finansowej;
6) realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej;
7) prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
8) planowanie budżetu komendy wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
9) planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej (dochody własne);
10) dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
11) opracowywanie zbiorczych planów KP/M PSP dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
12) prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/M PSP;
13) opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
14) rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;
15) obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
16) okresowa analiza sytuacji finansowej KP/M PSP oraz współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/M PSP;
17) rozliczenia z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wynikające z funkcji płatnika.


2. Wydziałem Finansów kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

1. Do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego należy:


1) planowanie i dokonywanie zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i usług niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej;
2) prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej;
3) prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji analitycznej w zakresie gospodarki składnikami majątku komendy wojewódzkiej;
4) prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej
i ekwipunku osobistego strażaków;
5) opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek ksrg z terenu województwa;
6) nadzór w zakresie ochrony obiektów komendy wojewódzkiej;
7) prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
8) opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów komendy wojewódzkiej;
9) opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez komendanta wojewódzkiego;
10) analiza stanu technicznego obiektów KP/M PSP - sporządzanie wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych;
11) udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP przez starostów (prezydentów miast);
12) prowadzenie dokumentacji dla strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy wojewódzkiej
w zakresie należności lub świadczeń mieszkaniowych;
13) przygotowanie (sporządzanie i gromadzenie) dokumentacji i obsługa proceduralna postępowań
o udzielanie zamówień publicznych;
14) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy wojewódzkiej;
15) koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
16) koordynacja działań z zakresu kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
17) prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie korzystania ze sprzętu transportowego oraz ewidencji pracy sprzętu;
18) prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;
19) prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;
20) prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie rozliczania zużycia paliw;
21) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów komendy wojewódzkiej oraz centralnym ubezpieczeniem komunikacyjnym sprzętu transportowego KP/M PSP z terenu województwa;
22) prowadzenie dokumentacji wypadków i kolizji drogowych pojazdów komendy wojewódzkiej oraz ewidencja i analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem pojazdów KP/M PSP z terenu województwa;
23) opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa;
24) planowanie zakupów pojazdów, sprzętu i innych urządzeń oraz paliwa, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;
25) opracowywanie wymagań technicznych dla pojazdów i sprzętu podczas realizacji zakupów;
26) organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
27) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej.

2. Wydziałem Kwatermistrzowsko-Technicznym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

1. Do zadań Ośrodka Szkolenia PSP we Wrocławiu należy:


1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
2) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych w jednostkach organizacyjnych PSP województwa;
3) koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu szkolenia kwalifikacyjnego, szkolenia specjalistycznego, doskonalenia zawodowego i innych szkoleń na potrzeby województwa;
4) planowanie potrzeb szkoleniowych na terenie województwa i współpraca w tym zakresie z ośrodkami szkolenia i szkołami PSP;
5) koordynowanie i organizowanie imprez i zawodów sportowo-pożarniczych na obszarze województwa;
6) realizowanie zadań z zakresu opracowywania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego
z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa;
7) gromadzenie i propagowanie literatury pożarniczej oraz specjalistycznej.
2. Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu kieruje naczelnik ośrodka
szkolenia przy pomocy zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia.
3. Organizację i zakres działania ośrodka szkolenia określa komendant wojewódzki zgodnie z art. 17a
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, ze zm.).

 

1. Do zadań Wydziału Informatyki i Łączności należy:


1) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności;
2) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa;
3) wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
4) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności;
5) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
6) zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych komendy wojewódzkiej;
7) organizacja i zapewnienie łączności członkom sztabu akcji - w przypadku akcji o zasięgu ponadpowiatowym;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie systemami informatycznymi przetwarzającymi informacje niejawne;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie wojewódzkiej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
13) prowadzenie działań w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne PSP woj. dolnośląskiego;
14) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.

2. Wydziałem Informatyki i Łączności kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw BHP należy:


- realizacja zadań wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 109, poz.704, ze zm.) tj.realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji
i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:
1) dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
3) prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków
i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc
w tym zakresie;
4) realizowanie zadań z zakresu okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków, dla których pracodawcą jest komendant wojewódzki oraz dla komendantów powiatowych (miejskich) PSP.\

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Pomocy Prawnej należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, ze zm.), tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta wojewódzkiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:


1) realizacja zadań dla tzw. pionu ochrony, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228, ze zm.), a w szczególności:
a. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych
i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
b. prowadzenie kancelarii niejawnej,
c. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
d. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
e. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2) prowadzenie spraw obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej,
b. koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się